Copyright © 2005 Посольство Словацької Республіки в Україні. Всі права захищені.
м.Київ, вул. Ярославів Вал, 34
Робочі години: понеділок – п'ятниця 9.00 – 17.00, крім святкових днів Словацької Республіки
Тел: (044) 272 03 10 Факс: (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/news/16.html

Tlačová informácia
Дата публикации: 18.09.2007

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje, že na základe uknesenia kabinetu ministrov Ukrajiny č. 917 zo dňa 11.07.2007. došlo k zmene podmienok vstupu a pobytu cudzincov na území Ukrajiny, ktoré sa týkajú aj občanov Slovenskej republiky.


V zmysle uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny môžu občania štátov s bezvízovým režimom vstúpiť a zdržovať sa na území Ukrajiny po 90 dní len v rámci 180 dní len jeden krát. Predchádzajúca právna úprava dovoľovala uplatňovať 90 dňový bezvízový režim pri každom ďalšom vstupe na územie Ukrajiny, čo v praxi mnohí občania EÚ aj využívali. Nová právna úprava takýto postup pri vstupe a pobyte na území Ukrajiny neumožňuje.

V súvislosti s používaním motorových vozidiel na území Ukrajiny informujeme, že naďalej zostáva v platnosti, že dopravné prostriedky dočasne dovezené občanmi iných krajín na colné územie Ukrajiny pre vlastné užívanie v termíne dlhšom ako 2 mesiace podliehajú registrácii v Štátnej automobilovej inšpekcii Ukrajiny.
http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/news/16.html