Copyright 2005 . .
., . , 34
: ' 9.00 17.00,
: (044) 272 03 10 : (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakiukr/2/index.html

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny prijíma slovenská strana každoročne 5 študentov z Ukrajiny na časť vysokoškolského štúdia v trvaní do 10 mesiacov a 5 stážistov na doktorantské štúdium taktiež na obdobie do 10 mesiacov. Cestovné náklady hradí ukrajinským študentom vysielajúca strana alebo samotný kandidát na štúdium.

Súčasne slovenská strana každoročne poskytuje vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium občanom Ukrajiny slovenskej národnosti absolventom stredných škôl Zakarpatskej oblasti.  

Ďalej slovenská strana poskytne najviac 3 štipendiá pre študentov 5. ročníka slovenského oddelenia Užhorodskej národnej univerzity so špecializáciou  učiteľ slovenského jazyka a literatúry na jednosemestrálne štúdium slovenského jazyka a literatúry na univerzitách v Slovenskej republike.

Každoročne tiež slovenská strana prijme 5 ukrajinských občanov pôsobiacich v oblasti slovakistiky (z toho najmenej 2 miesta pre Užhorodskú národnú univerzitu)  na Letný seminár slovenského jazyka a kultúry STUDIA ACADEMICA SLOVACA v dĺžke trvania 21 dní.

Na Ukrajine pôsobí 5 slovenských vyslaných učiteľov (v Užhorode na všeobecno-vzdelávacej škole č. 21 s vyučovacím jazykom slovenským) a jeden lektor slovenského jazyka a literatúry (Užhorodská štátna univerzita Katedra slovenského jazyka a literatúry). V školskom roku 2004/2005 študovalo na Ukrajine len 15 slovenských študentov a 56 ukrajinských študentov v SR (z toho 43 krajanov).

Ukrajinskí študenti 5. ročníka vysokých škôl ako aj doktoranti / ašpiranti sa tiež môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike v rámci Vyšegradského fondu, ktorý v školskom roku 2006/2007 poskytne štipendiá 6 študentom z Ukrajiny v krajinách V4.

 

http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakiukr/2/index.html