Aktuality

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Výzva na podávanie projektov NATO
: 28.03.2006
Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií Ministerstva školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Stálou delegáciou Slovenskej republiky pri organizácii Severoatlantickej Zmluvy v Bruseli vyhlasuje výzvu na vedeckú spoluprácu s Ukrajinou, v rámci podmienok predkladania vedeckých projektov na financovanie zo zdrojov NATO.

Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti (krátke návrhy projektov, formulár je na internete) predkladať po celý rok. Pre tento rok boli stanovené tri uzávierkové termíny: 1. marec 2006, 1. júl 2006 a 1. november 2006.


 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Sekcia vedy a techniky

Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií

Bratislava  apríl 2006

 Výzva na podávanie projektov

na vedeckú spoluprácu s Ukrajinou v rámci programov Vedeckého výboru NATO

(prvá výzva bola už publikovaná na internetovej stránke MŠ SR v januári 2006)

Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií Ministerstva školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Stálou delegáciou Slovenskej republiky pri organizácii Severoatlantickej Zmluvy v Bruseli vyhlasuje výzvu na vedeckú spoluprácu s Ukrajinou, v rámci podmienok predkladania vedeckých projektov na financovanie zo zdrojov NATO. V prípade úspešnosti projektov (ich akceptácie Vedeckým výborom NATO) môžu byť na riešenie projektov poskytnuté aj finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu Sekcie vedy a techniky, resp. Sekcie vysokých škôl MŠ SR, na príslušný rok.

Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti (krátke návrhy projektov, formulár je na internete) predkladať po celý rok. Pre tento rok boli stanovené tri uzávierkové termíny: 1. marec 2006, 1. júl 2006 a 1. november 2006. Vyzývame týmto všetky subjekty v oblasti vedy a techniky, vrátane univerzít a vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií, vedeckých asociácií a ďalších organizácií zo Slovenskej republiky, aby iniciovali spoluprácu s Ukrajinou na podanie spoločných návrhov projektov v oblasti spoločného záujmu. Zmyslom podpory a financovania týchto projektov je stimulovanie novej spolupráce, ktorá vyplynie zo spoločných projektov v rámci národných, ale najmä európskych podporných programov.

 

Základné informácie o medzinárodnej spolupráci v rámci  NATO Science Committee  (SCOM) - Vedeckého výboru  NATO  

(v rámci PDD - Public Diplomacy Division )

Vedecký program NATO podporuje spoluprácu medzi vedeckými pracovníkmi a inštitúciami členských krajín NATO, partnerských krajín a krajín Stredomorského dialógu. Slovenská republika (člen NATO od 1.apríla 2004) má plné možnosti zapojenia sa do všetkých foriem spolupráce. Vedecký program NATO je podporovaný z rozpočtových prostriedkov civilného rozpočtu NATO.

Od roku 2002 sa situácia v Aliancii veľmi podstatne zmenila. Po teroristických útokoch v USA, Španielsku a iných krajinách prešiel vedecký program NATO podstatnou reštrukturalizáciou. Absolútnou prioritou sa stáva bezpečnosť, ochrana a boj proti terorizmu členských a asociovaných krajín. Vedecký program NATO dostal názov Security Through Science (Bezpečnosť prostredníctvom vedy) s osobitným zreteľom na prepojenie krajín NATO s partnerskými krajinami a s krajinami tzv. Stredomorského dialógu Mediterranean Diualogue MD). Rekonštruovaný program je zameraný v prvom rade na kontext bezpečnosti a na podporné aktivity. V tomto kontexte sa stáva plne súčasťou bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky.

Osobitný zoznam priorít bol identifikovaný v nasledovných oblastiach:

-         Ochrana proti terorizmu

-         Ochrana proti iným hrozbám bezpečnosti

-         Priority partnerských krajín

Program Bezpečnosť prostredníctvom vedy (STS - Security Through Science) má spájať vedeckých pracovníkov z krajín NATO, partnerských krajín a krajín združenia tzv. Stredeomorského dialógu. Novým prvkom je zdôrazňovanie zámeru posilňovania bezpečnosti, ktorý musí byť prítomný vo všetkých projektoch navrhnutých na financovanie zo zdrojov NATO. Okrem mnohých mechanizmov a nástrojov podpory spolupráce má VV NATO prepracovaný mechanizmus na schvaľovanie projektov, resp. ďalších aktivít prostredníctvom tzv. Poradných panelov (Advisory Panels). Do Poradných panelov sú menovaní zástupcovia vedecko-výskumnej komunity, ako aj štátnej správy z členských a partnerských krajín. Po reštrukturalizácii celého programu Aliancie boli novozriadené panely vytvorené pre nasledovné oblasti:

-         Chemistrry, Biology/Physics - Chémia/Biológia, Fyzika (CBP Panel

-         Information and Communication Security Informačná a komunikačná
          bezpečnosť (ICS Panel),

-         Environmetal Security Panel   Bezpečnosť životného prostredia (ESP Panel)

-         Human and Societal Dynamics Ľudská a spoločenská dynamika (HSD Panel).

Nové nástroje, vytvorené vzhľadom k reštrukturalizácii VV NATO sú hlavne tzv. Reintegration Grants a Return Grants (pre partnerské krajiny a krajiny MD). Tieto majú slúžiť predovšetkým pre mladých vedcov a výskumníkov, aby sa mohli po pobytoch v zahraničí vrátiť pracovať do svojich krajín, kde môžu napomôcť rozvoju vedy a techniky a medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu. Zahrňujú aj finančné zabezpečenie nevyhnutnej prístrojovej vybavenosti pre výskumné aktivity. v rámci VV NATO a pod. V súčasnosti je ešte dobieha podávanie nových návrhov na projekty v rámci podprogramu Science for Peace ( ide o aplikovaný výskum, program však oficiálne skončil v roku 2005). Stále sa rozbiehajú aktivity v rámci nového programu, o ktorých bude viac informácií v priebehu roka.

V súčasnosti, aj keď sa mení celková štruktúra vedeckého programu a jednoznačnú prioritu dostáva ochrana a boj proti terorizmu, má slovenská vedecko-výskumná komunita šance na dobrú participáciu na aktivitách STS (programu Security Through Science). Slovensko má dostatočnú základňu civilného výskumu aj skúsených expertov na to, aby mohli úspešne participovať a plniť ciele vedeckého výskumu v rámci nového programu. Dobré výsledky spolupráce s VV NATO budú jednou z oblastí, ktorou sa dá aj argumentovať pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu na vedu a techniku na plánované rozpočtové obdobia. Z hľadiska špecifikácie vhodných tém s bezpečnostnou problematikou je možné odporúčať napr.: monitoring rádioaktívnych zložiek (napr. účasť na medzinárodnom monitoringu rádioaktívnej situácie), aktuálne environmentálne otázky napr. výskum kolobehu RA izotopov v životnom prostredí, ďalšie témy z oblasti jadrovej bezpečnosti (vzhľadom na súčasnú orientáciu SR na jadrovú energetiku), detekčné metódy v akejkoľvek potrebnej oblasti, manažment bezpečnosti v poľnohospodárstve a manažment vodných tokov, informačná bezpečnosť a zlepšovanie ochrany údajov, výskum nových materiálov a energií pre účely boja a ochrany proti terorizmu, spoluprácu pri ochrane bezpečnosti hraníc (po vstupe SR do EÚ ide najmä o ochranu hranice s Ukrajinou), detekčné a dekontaminačné technológie, potravinová bezpečnosť a podobne. Na výskume vo všetkých týchto oblastiach, ale aj akýchkoľvek iných, podľa prioritných zámerov NATO, môžu sa vysokokvalitnou a efektívnou prácou zapájať vedecko-výskumné pracoviská Slovenskej republiky.             

Základom programu bilaterálnej spolupráce sú nasledovné kritériá:

Hlavné ciele, spôsob fungovania, formy podporných mechanizmov a preferované témy vedeckého programu NATO s názvom Bezpečnosť prostredníctvom vedy (Security Through Science - STS), o ktorých sme vyššie informovali, ako aj všetky ďalšie hlavné informácie o programe sú prístupné na oficiálnej internetovej stránke NATO: www. nato.int/science.

Vedecký rozpočet NATO na rok 2006 je vo výške 16,5 mil. EUR. Z tohto balíka udeľuje NATO granty na organizovanie workshopov, vedeckú spoluprácu, aplikované R&D projekty (na projekty Science for Peace - SfP, cca 6 mil. EUR z celkového rozpočtu), atď. Prostredníctvom rôznych podporných mechanizmov NATO financuje hlavne cestovné a ubytovacie náklady, prípadne poskytne príspevok na vydanie publikácie (podrobnosti na vyššie uvedenej internetovej stránke, resp. informácie podá MŠ SR, koordinátor spolupráce SR s NATO). Len pre partnerské krajiny sú určené Reintegračné granty a granty na posilnenie infraštruktúry (počítačových sietí).

Projekty z oblasti civilného výskumu musia byť predkladané v spolupráci s aspoň jednou partnerskou krajinou (okrem Rakúska, Fínska, Írska, Švédska a Švajčiarska) alebo krajinou Stredomorského dialógu a musia sa dotýkať aspoň jednej z prioritných tém: obrana proti terorizmu, boj proti iným bezpečnostným hrozbám alebo priority participujúcich partnerských krajín. Čím viac z týchto tém bude projekt zohľadňovať, tým väčšia bude pravdepodobnosť jeho úspechu (vzhľadom na nedostatok kvalitných projektov s nevyhnutnou bezpečnostnou väzbou nebol napr. rozpočet vedeckého programu minulý rok vyčerpaný).

Mechanizmus prihlasovania  projektov:

Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti (krátke návrhy projektov, formulár je na internete) predkladať po celý rok. Pre tento rok boli stanovené tri uzávierkové termíny: 1. marec 2006, 1. júl 2006 a 1. november 2006. Projekty musia byť vedecky dostatočne zdôvodnené, prednostne by malo ísť o nový výskum, pričom jeho predkladatelia musia preukázať značné odborné skúsenosti (overuje sa cez priložené životopisy). Pri SfP (Science for Peace) projektoch sa zisťuje, či existuje väzba na národnú administratívu (príslušné ministerstvo), ktorá má zaručiť, aby sa výsledky výskumu aplikovali do praxe. Projekty sa podľa vecnej problematiky posudzujú v jednom zo štyroch špecializovaných poradných panelov (už spomínaných tzv. Advisory Panels). Zástupcovia Slovenskej republiky v Paneli pre informačnú a komunikačnú bezpečnosť a v Paneli pre environmentálnu bezpečnosť by mohli byť vzhľadom na svoje skúsenosti s hodnotením projektov cennými zdrojmi informácií pre uchádzačov o vedecké granty NATO zo SR.

Možnosti vedeckej spolupráce s Ukrajinou

Veľmi dôležitou informáciou je skutočnosť, že až 20% zdrojov vedeckého programu je určených na financovanie projektov spolupráce s Ukrajinou (aktuálny prehľad projektov s Ukrajinou môže poskytnúť koordinátorka spolupráce SR s NATO v oblasti vedy a techniky Ing. Soňa Straková, Sekcia vedy a techniky, MŠ SR, tel. +421 2/ 69 202 212, fax: +421 2/ 69 202 203, e-mail: [email protected]).

Na dvoch projektoch s Ukrajinou sa v súčasnosti podieľajú aj odborníci zo SR. Napr. riešený projekt s názvom Light Weight And Transparent Armours je vysoko hodnotený vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, ktorá má zásadný význam pre NATO. Informácia o tomto projekte bude v krátkom čase uverejnená aj na internetovej stránke NATO. Podrobný zoznam schválených workshopov navrhovaných Ukrajinou, do ktorých sa bude možné zapojiť v roku 2006 môže taktiež poskytnúť národná koordinátorka spolupráce SR s NATO (MŠ SR), tak ako je vyššie uvedené.

Okrem financovania individuálnych projektov, tzv. prístup zdola nahor (bottom-up approach) bude v tomto roku vzhľadom na pripravované zlúčenie Vedeckého výboru NATO (SCOM) s Výborom pre výzvy modernej spoločnosti (CCMS) možné financovať aj projekty odporúčané z úrovne jednotlivých vlád (tzv. top-down approach). Na poslednom zasadnutí SCOM NATO/Ukrajina, ktorého sa zúčastnila aj Slovenská republika (október 2005), definovala ukrajinská strana dve oblasti, ktoré majú pre Ukrajinu zásadný význam, a to návrh na vedeckú spoluprácu v oblasti manažmentu odpadov (Steam Plasma Waste Treatment) a potravinovej bezpečnosti (Food Security). V prípade, že sa nájdu odborníci ochotní zapojiť sa do spolupráce v týchto oblastiach, môžu sa prihlásiť na kontaktné adresy [email protected], resp. [email protected], (ďalšie podrobnosti v priamom kontakte na SVT, MŠ SR) . Ďalšou oblasťou je projekt viacerých medzinárodných organizácií ENVSEC zameraný na riešenie environmentálnych dopadov vojenských aktivít v niektorých krajinách bývalého ZSSR (správa o činnosti je uvedená na stránke: www.envsec.org ).

Záujemcovia o zapojenie sa do projektov sa môžu nahlásiť aj prostredníctvom pani Dr. Susanne . Michaellis ([email protected]), ktorá v rámci medzinárodného štábu NATO zodpovedá za vedeckú spoluprácu s Ukrajinou.           

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky verí, že sprostredkovaním týchto informácií slovenskej vedeckej komunite pomôcť zvýšiť záujem o spoluprácu v rámci vedeckého programu NATO a zlepšiť úspešnosť slovenských projektov pri uchádzaní sa o granty NATO.

Kontaktné osoby, informácie, národný koordinátor projektov:

Ministerstvo školstva SR:

Podborné informácie o programe Vedeckého výboru NAO, ako aj o možnostiach zapojenia sa do projektov a uchádzania sa o granty NATO (podporné financovanie zo zdrojov MŠ SR) poskytuje Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 (sídlo Hanulova 5/b), Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií, odborná pracovníčka pre oblasť spolupráce SR s NATO, hlavná štátna radkyňa, koordinátorka a národná delegátka vo Vedeckom výbore NATO Ing. Soňa Straková, tel: 69 202 212, fax: 69 202 203, e-mail: [email protected].

Inernet: www.minedu.sk

www.veda­-technika.sk.

Ministerstvo školstva žiada o zasielanie predkladaných projektov na schválenie VV NATO v jednej kópii (poštou aj elektronickou formou) na adresu koordinátorky, Sekcia vedy a techniky MŠ SR.

 

Kontaktné osoby v centrále NATO:

Dr. Susanne Michaellis, členka medzi národného štábu, zodpovedná za vedeckú spoluprácu s Ukrajinou,

Dr. Fausto Pedrazzini -  programový riaditeľ , Public Diplomacy Division, NATO HQ, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels, Belgium

Splnomocnenec VV NATO pre spoluprácu VV NATO so Slovenskou republikou,

Tel.: +32 2/707 4229, Fax: +32 2/707 4232, e-mail: .

Internetová stránka  NATO:  www.nato.int/science

Dôležité upozornenie:

Vedecký výbor NATO podporuje hlavne záujemcov o novú oblasť HSD t.j. projekty, štúdie a aktivity posudzované v Poradnom Paneli HSD (Human and Societal Dynamics), sa budú zohľadňovať pri výbere na udelenie grantov NATO (sociálne a spoločenské vedy).

Informácia:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky uvažuje v spolupráci s Vedeckým výborom NATO o usporiadaní informačného seminára, resp. informačného dňa pre členov slovenskej vedecko výskumnej komunity , za účasti zástupcov vedeckého výboru NATO (SCOM, Public Diplomacy Division), za účasti zástupcov štátnej správy a vedecko-výskumnej komunity Ukrajiny, ako aj za účasti zástupcov krajín, ktoré už majú určitú formu spolupráce s Ukrajinou a môžu odovzdať svoje skúsenosti o možnostiach zapojenia sa do spolupráce v rámci programu Security Through Science, osobitne s prioritou na spoluprácu s Ukrajinou.. predpokladaný termín je prvá polovica októbra 2006, o bližších podrobnostiach tohto podujatia bude možné získať informácia na MŠ SR (Sekcia vedy a techniky, Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií), MŠ SR bude o podujatí v dostatočnom predstihu informovať oficiálnou cestou aj na svojej internetovej stránke.

 

 

 

 

 


Verzia pre tlač| Na začiatok stránky

Copyright 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org