Aktuality

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Od 13.10.2006 a 17.10.2006 ZMENY pre vstup na územie Slovenskej republiky pre občanov tretích krajín.
Дата публикации: 13.10.2006

Občania tretích krajín (teda aj občania Ukrajiny) pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú oslobodení od vízovej povinnosti pre účely tranzitu, ak pri vstupe predložia okrem platného cestovného dokladu aj nasledovné...


Odo dňa 13.10.2006 nadobudlo účinnosť naradenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 562/2006 (Kódex schengenských hraníc). Nadobudnutím jeho účinnosti budú občania tretích krajín (teda aj občania Ukrajiny) pri vstupe na územie Slovenskej republiky oslobodení od vízovej povinnosti pre účely tranzitu, ak pri vstupe na územie Slovenskej republiky predložia platný cestovný doklad, v ktorom majú udelené: 


a)      Platné povolenie na pobyt vydané členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
         v súlade s nariadením Rady ES č. 1030/2002 (ktorým je stanovený jednotný formát povolení na pobyt);
b)      Platné dlhodobé vízum (národné) vydané členským štátom EHP;
c)      Platné krátkodobé vízum na viac vstupov (MULTIPLE vízum) vydané členským štátom EHP;
d)      Platný iný doklad vydaný členským štátom EHP, ktorý garantuje jeho držiteľovi návrat na územie štátu,
          ktorý takýto doklad vydal (napr. Cestovný doklad bez štátnej príslušnosti vydaný podľa Dohovoru
         z 28.9.1954 alebo Cestovný doklad pre utečencov podľa Dohovoru z 28.7.1951), vydané členským štátom
         EHP;

Občan tretej krajiny (aj občan Ukrajiny) pri vstupe na územie Slovenskej republiky pri vstupnej kontrole je povinný preukázať účel plánovaného pobytu v Slovenskej republiky; dostatočné finančné prostriedky na dobu plánovaného pobytu (1 700 Sk na deň) a možnosť návratu do svojej krajiny pôvodu; 

Vstup na územie Slovenskej republiky bude občanovi tretej krajiny (aj občanovi Ukrajiny) odopretý ak je osobou, na ktorú bolo vydané upozornenie pre odopretie vstupu alebo je osobou, ktorá je hrozbou pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy; 

Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru sú:
Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Česká republika, Slovenská republiky, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko.

V zmysle uplatňovania rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady číslo 895/2006/ES a číslo 896/2006/ES, občan tretej krajiny, teda aj občan Ukrajiny, pre účely tranzitu cez územie Slovenskej republiky nepotrebuje tranzitné víza Slovenskej republiky aj v prípadoch, ak pri vstupe predloží cestovný doklad v ktorom má udelené:

a) Platné jednotné schengenské vízum (krátkodobé alebo tranzitné);

b) Platné vízum (krátkodobé alebo tranzitné) vydané členským štátom EÚ

POZOR UPOZORNENIE !!!
Tranzit cez územie SR bez víz je však možný len počas platného jednotného schengenského víza a víza členského štátu EÚ. V prípadoch, keď uvedené víza sú už neplatné tým, že sú využité, bezvízový tranzit cez územie SR NIE JE MOŽNÝ.


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова