Aktuality

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky
GK Užhorod

HL'ADAJ


Národný štipendijný program Slovenskej republiky
: 20.06.2006
Ide o oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku, so zameraním na štyri základné oblasti: 1. inovácie, veda a výskum, 2. investície do ľudí a vzdelávania, 3. podnikateľské prostredie a 4. informačná spoločnosť.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky

na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov

a výskumných pracovníkov

 

 

Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v rámci programu MINERVA. Ide o oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku. Je založený na Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národnej lisabonskej stratégii, ktorú vo februári 2005 schválila vláda SR. Cieľom MINERVY je vyvíjať aktivity na podporu rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku. Tieto aktivity sa zameriavajú na štyri základné oblasti: 1. inovácie, veda a výskum, 2. investície do ľudí a vzdelávania, 3. podnikateľské prostredie a 4. informačná spoločnosť.

 

Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva SR.

 

 

ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách.

 

Typy štipendií:

a)       Štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na časť magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na slovenských vysokých školách.

b)      Štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na slovenských vysokých školách a pracoviskách SAV.

c)       Štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného pobytu na slovenskej vysokej škole, pracoviskách Slovenskej akadémie vied a v mimovládnych organizáciách na základe pozvania.

 

O štipendiá sa môžu uchádzať občania nasledujúcich krajín:

a) členské krajiny Európskej únie - Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko,  Rakúsko, Veľká Británia, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko;

b) ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu (menované len tie krajiny, ktoré nie sú uvedené v bode a) - Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Nórsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko a Čierna Hora, Švajčiarsko, Macedónska republika, Turecko, Ukrajina;

c) Bielorusko;

d) krajiny Latinskej Ameriky, Strednej Ameriky, USA, Mexika a Kanady;

e) Austrália, Čína, Egypt, India, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Nový Zéland, Taiwan.

 

Výška mesačného štipendia:

a) vysokoškolský študent                      7 000  Sk

b) doktorand                                       14 000  Sk

c) vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník:

odborný asistent a PhD.          20 000  Sk

docent                                     25 000  Sk

profesor                                  30 000  Sk

 

1 EUR = 37.5 SKK, 1 USD = 31 SKK

 

Formulár prihlášky

Formulár prihlášky je k dispozícii v papierovej a v elektronickej verzii. V papierovej verzii bude k dispozícii na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí, v elektronickej verzii na stránkach Ministerstva školstva SR  www.minedu.sk a SAIA, n. o. www.saia.sk.

 

Miesto prijímania žiadostí o štipendium

SAIA, n. o.

Námestie slobody 23

812 20 Bratislava 1

Slovensko

 

Uzávierka žiadostí pre školský rok 2006/2007:

žiadosti musia byť doručené SAIA, n. o. do 15. júna 2006 do 16.00 h                        pre školský rok 2006/2007

žiadosti musia byť doručené SAIA, n. o. do 15. novembra 2006 do 16.00 h    pre letný semester 2006/2007

 

Výber štipendistov zo zahraničia

 

Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje minister školstva Slovenskej republiky. Komisiu tvoria zástupcovia ministerstva školstva, slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a SAIA, n. o.

 

 

Požadované podkladové materiály k žiadosti o štipendium od zahraničných študentov a doktorandov na študijný/výskumný pobyt (1 sada originálov + 2 sady kópií):

 

      vyplnený formulár žiadosti o štipendium;

      štrukturovaný životopis;

      motivácia;

      podrobný študijný alebo výskumný program;

      2 odporúčacie listy  od svojich profesorov;

      doklad o jazykových znalostiach (slovenčina, resp. iný cudzí jazyk, v ktorom sa bude realizovať štipendijný pobyt);

      potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent je riadnym študentom vysokej školy, resp. u doktorandov potvrdenie o prijatí na doktorandské štúdium;

      overená kópia bakalárskeho diplomu, resp. magisterského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške;

      výpis skúšok z indexu (v prípade študentov);

      zoznam publikácií (v prípade doktorandov);

      akceptačný list slovenskej vysokej školy alebo pracoviska Slovenskej akadémie vied, v ktorom sa škola, resp. výskumné pracovisko zaväzujú prijať štipendistu na študijný, resp. výskumný pobyt;

      fotografia na každú sadu.

 

 

 

Požadované podkladové materiály k žiadosti o štipendium od zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (1 originál + 2 kópie ):

 

      vyplnený formulár žiadosti o štipendium;

      štrukturovaný životopis;

      podrobný odborný program (s uvedením dátum nástupu a dĺžky pobytu);

      zoznam publikácií;

      pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumného pracoviska;

      fotografia na každú sadu.

 

Oznámenie o udelení/neudelení štipendia zašle SAIA, n. o. všetkým uchádzačom do 15. júla 2006, resp. uchádzačom o štipendium v letnom semestri do 22. decembra 2006.

 

 

 

Kontakt:

SAIA, n. o.

Námestie slobody 23

812 20 Bratislava 1, Slovensko

tel.  00421 2 544 11 426, 436

fax  00421 2 544 11 429

e-mail: , www.saia.sk

 

 


Vysoké školy na Slovensku

 

Verejné vysoké školy

    Univerzita Komenského v Bratislave, www.uniba.sk

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, www.upjs.sk

    Prešovská univerzita v Prešove, www.unipo.sk

    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, www.ucm.sk

    Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, www.uvm.sk

    Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, www.ukf.sk

    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, www.umb.sk

    Trnavská univerzita v Trnave, www.truni.sk

    Slovenská technická univerzita v Bratislave, www,stuba.sk

    Technická univerzita v Košiciach, www.tuke.sk

    Žilinská univerzita v Žiline, www.utc.sk

    Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, www.tnuni.sk

    Ekonomická univerzita v Bratislave, www.euba.sk

    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, www.uniag.sk

    Technická univerzita vo Zvolene, www.tuzvo.sk

    Vysoká škola múzických umení v Bratislave, www.vsmu.sk

    Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, www.afad.sk

    Akadémia umení v Banskej Bystrici, www.aku.sk

    Katolícka univerzita v Ružomberku, www.ku.sk

    Univerzita J. Selyeho v Komárne, www.selye.sk

 

Súkromné vysoké školy

    Bratislavská vysoká škola práva, www.uninova.sk

    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, www.vssvalzbety.sk

    Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, www.vsemvs.sk

    Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, www.vsm.sk

    Vysoká škola v Sládkovičove, www.vssladkovicovo.sk

    Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, www.ismpo.sk

    Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, www.sevs.sk

 

Štátne vysoké školy

    Akadémia Policajného zboru v Bratislave, http://apz.minv.sk

    Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, http://aos.valm.sk

    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, www.szu.sk

 

 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED (www.sav.sk)

Slovenská akadémia vied patrí k významným vedeckým inštitúciám, ktoré sa zaoberajú základným i aplikovaným výskumom. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom 70-tich výskumných ústavov.

 

 


Verzia pre tlač| Na začiatok stránky

Copyright 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org