Copyright 2005 . .
., . , 34
: ' 9.00 17.00,
: (044) 272 03 10 : (044) 272 32 71

Link: http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakia/3/index.html

Základné údaje

Oficiálny názov organizácie:
Európska únia (EÚ)

Sídlo, dátum vzniku:

Brusel, 18.4.1951 bola podpísaná dohoda o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a 25.3.1957 o vytvorení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva atómovej energie. Tieto tri spoločenstvá tvoria historický základ Európskej únie. 10.12.1991 bola v Maastrichte (Holandsko) schválená Zmluva o Európskej únii.

Základný cieľ organizácie:

Podporovať udržateľný a vyvážený ekonomický a sociálny pokrok najmä prostredníctvom vytvorenia oblasti bez vnútorných hraníc, posilňovaním ekonomickej a sociálnej súdržnosti a prostredníctvom zavedenia hospodárskej a menovej únie s jednotnou menou.

Najvyššie orgány:

  • Európska rada
  • Rada EÚ
  • Európska komisia
  • Európsky parlament

Vzťahy SR - EÚ

sú založené na Európskej dohode o pridružení, ktorá bola podpísaná 4.10.1993 a vstúpila do platnosti 1.2.1995. SR je spolu s ďalšími asociovanými krajinami zo strednej a východnej Európy zapojená do rozširovacieho procesu EÚ.

Forma zastúpenia SR:

Misia SR pri Európskych spoločenstvách
Avenue de Cortenbergh 79
B-1000 Brusel
Belgicko
vedúci misie: veľvyslanec Maroš Šefčovič

Forma zastúpenia EÚ v SR:

Delegácia Európskej komisie v SR
Panská 3, 811 01 Bratislava,
vedúci delegácie : veľvyslankyňa Andrea Matisová

Charakteristika vzťahov SR-EÚ:

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 patrí vstup do Európskej únie medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Vzťahy Slovenska a Európskej únie majú v súčasnosti stabilnú právnu a inštitucionálnu základňu, dynamicky sa rozvíjajú v politickej, hospodárskej a ďalších oblastiach.

- pre podrobnejšie informácie pozri: www.foreign.gov.sk/En/index.html

 

http://slovakia.kiev.ua

http://slovakia.kiev.ua/site/sk/slovakia/3/index.html