Ekonomické správy

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


SLOVENSKO – KRAJINA PRE ŽIVOT

 

Prieskum OECD ukázal, že napriek nespokojnosti Slovákov s pomermi v krajine sme 19. najlepšou krajinou pre prácu a život na svete. Podľa januárovej štúdie sa za rok 2011 v prvej trojke umiestnili Dánsko, Nórsko a Holandsko. Predmetom štúdie boli okrem iných percento extrémneho pracovného času (viac ako 50 hodín týždenne), percento zamestnaných matiek s deťmi i počet hodín voľného času denne.

 

 

EKONOMICKÝ RAST

 

Ekonomika SR je podľa Eurostatu v ekonomickom raste na 5. mieste z krajín EÚ. Štatistický úrad SR potvrdil v marci 2012 svoj  odhad z februára, na základe ktorého hospodárstvo v poslednom štvrťroku minulého roka medziročne vzrástlo o vyše 3 %. Slovenská ekonomika je podľa Eurostatu v ekonomickom raste na 5. mieste z krajín Európskej únie. Automobilky, elektrotechnický priemysel, vývoz palív a mazív a hutníctvo, tieto odvetvia priemyslu sa podľa Štatistického úradu SR podpísali pod to, že ekonomika ku koncu roka rástla o takmer percento viac ako v predchádzajúcom štvrťroku. Naopak, domáci dopyt klesal; domácnosti  nakupovali menej.

 

 

ZAHRANIČNÝ OBCHOD SR V ROKU 2011

V roku 2011 bolo saldo zahraničného obchodu aktívne v objeme 2 441,9 mil. Eur.

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 56 407,9 mil. Eur. V porovnaní s ro­kom 2010 sa zvýšil celkový vývoz o 16,9 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 53 966,1 mil. Eur pri medziročnom raste o 13,6 %.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom (2 710,2 mil. Eur), Ne­mec­kom (2 625,7 mil. Eur), Českou republikou (2 290,2 mil. Eur), Poľskom (1 907,8 mil. Eur), Fran­cúz­skom (1 808,5 mil. Eur), Maďarskom (1 797 mil. Eur), Spojeným kráľovstvom (1 373,9 mil. Eur), Talianskom (983,3 mil. Eur), Holandskom (773,8 mil. Eur), Švédskom (696,7 mil. Eur) a Špa­niel­skom (604,1 mil. Eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou (4 113 mil. Eur), Kórejskou republikou (3 351,2 mil. Eur), Čínou (1 744 mil. Eur), Taiwanom (815,3 mil. Eur), Japonskom (735,9 mil. Eur), Malajziou (209,2 mil. Eur), Indiou (137,7 mil. Eur) a Ukrajinou (135,8 mil. Eur).

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motoro­vých vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 577,9 mil. Eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 993,3 mil. Eur, telefónnych súprav vrá­ta­ne telefónov pre celulárnu sieť a ostatné bezdrôtové siete o 498,1 mil. Eur, častí a súčastí moto­rových vozidiel o 404,4 mil. Eur.

Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 291,9 mil. Eur, častí a sú­častí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania o 266,2 mil. Eur, videofo­nických prístrojov na záznam a reprodukciu o 210,6 mil. Eur a polotovarov zo železa alebo nele­go­vanej ocele o 160,8 mil. Eur. V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 23,7 %, Českej republiky o 20,9 %, Poľska o 16,4 %, Maďarska o 24,4 %, Rakúska o 20,9 %, Francúzska o 9,9 %, Talianska o 4,8 %, Ruskej federácie o 7,8 %, Spojeného kráľovstva o 13 % a Číny o 53,5 %. Znížil sa vývoz do Holandska o 3,3 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 17,3 % (tvoril 84,6 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 17,9 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 86,6 %).

Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúme­nových nerastov, surových o 1 048,6 mil. Eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 976 mil. Eur, ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 478,5 mil. Eur, vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 267,8 mil. Eur a výrobkov s tekutými kryš­tálmi o 265,1 mil. Eur.

Najviac klesol dovoz častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania o 1 584,8 mil. Eur, piestových vznetových motorov o 206,6 mil. Eur, monitorov a projek­torov, televíznych prijímačov o 120 mil. Eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 93,5 mil. Eur, elektronických integrovaných obvodov a mikrozostáv o 85,1 mil. Eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 17,9 %, Ruskej federácie o 32,7 %, Českej republiky o 17,3 %, Číny o 10,9 %, Poľska o 13,3 % Maďarska o 7,1 %, Talianska o 14,2 %, Francúzska o 6,6 % a Rakúska o 4,4 %. Znížil sa dovoz z Kórejskej republiky o 8,9 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 13,5 % (tvoril 65 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 10,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 62 %).

 

 

VYBRANÉ MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE SR

 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/OstatnePublik/ukazovatele.pdf

 

 

NIŽŠÍ RATING

Slovensko má nižší rating od agentúry Standard & Poor's. Agentúra nám znížila známku z úrovne A+ s negatívnym výhľadom na A, no ponechala nám stabilný výhľad.


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова