Cestovný preukaz

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O VYDANIE CESTOVNÉHO PASU

Cestovný pas Slovenskej republiky

a)    občan smie vycestovať do zahraničia len s platným cestovným pasom Slovenskej republiky, ak medzinárodná
       zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná , neustanovuje inak;
b)    cestovný pas ako jeden z druhov cestovných dokladov vydávaných v Slovenskej republike, je verejná listina,
       ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie
       skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom pase;
c)    cestovný pas je vlastníctvom Slovenskej republiky;
d)    cestovný pas vydáva občanovi Policajný zbor SR, Skupina vydávania dokladov,  Sasinkova 23,
       812 72 Bratislava;
e)    občanom starším ako 18 rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 10 rokov,
        občanom od 5 rokov do 15 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov,
        občanom mladším ako 5 rokov sa  vydáva s platnosťou na dva roky;
f)     cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta;
g)     cestovné pasy formátu Európskej únie sa vydávajú od 1.4.2005;

Kde možno požiadať o cestovný pas

            Žiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva osobne na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky  v Užhorode v čase stránkových hodín.

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve:

Adresa: ul. Čapajeva 4, Kyjev, 01 901

Generálny konzulát Slovenskej republiky  v Užhorode:

Adresa: ul. Lokoti 4, Užhorod, 89 400

      Konzulárne oddelenia žiadosti nevybavujú, ale zasielajú ich na vybavenie Policajnému zboru SR (Skupina vydávania dokladov Sasinkova 23, 812 72 Bratislava). Po vystavení pas polícia odošle na vyššie uvedené konzulárne oddelenia (podľa miesta podania), kde si ho občan môže na základe výzvy prevziať. Konzulárne oddelenia nemajú možnosť urýchliť proces vydávania cestovných pasov.

Kto môže podať žiadosť a prevziať cestovný pas

a)   občan starší ako 18 rokov, pri podaní žiadosti sa vyžaduje osobná prítomnosť;
b)   občan mladší ako 18 rokov je povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného pasu písomný súhlas zákonného
       zástupcu, pestúna alebo iného občana, ktorému bol zverený do výchovy, s ich overeným podpisom.  Súhlas
       zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu;
c)    za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť a aj osobne cestovný pas prevezme zákonný zástupca;
d)    ak je občan mladší ako 15 rokov na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverený do výchovy jednému
       z rodičov, žiadosť za toto dieťa podáva rodič, ktorému je zverené do výchovy. Druhý rodič podáva žiadosť
       len s písomným súhlasom rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy (overený podpis rodiča);
e)    vyhotovený cestovný pas si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne;
f)    za občana,  ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o vydanie cestovného pasu, ju môže podať 
       iný občan na základe úradne overenej plnej moci na zastupovanie, ten môže vyhotovený doklad aj prevziať;

 K podaniu žiadosti je ďalej potrebné predložiť nasledovné doklady:

-     rodný list žiadateľa vydaný v SR (aj rodné listy detí do 5 rokov, ktoré majú byť zapísané do pasu);
-     vyhlásenie rodiča, ktorý žiada o vykonanie zápisu svojho dieťaťa mladšieho ako 5 rokov do cestovného 
      dokladu o tom, že dieťa nebolo rozhodnutím príslušného orgánu zverené do výchovy druhého rodiča 
      ani inej osoby;
-     doklad o štátnom občianstve, ktorým môže byť osvedčenie o štátnom občianstve, platný cestovný pas, listina
       o udelení občianstva SR alebo platný občiansky preukaz;
-     sobášny list (predloží žiadateľka ak jej priezvisko nadobudnuté sobášom sa zmenilo od priezviska uvedeného
      v osobnom doklade);
-     doklad o dosiahnutí titulu (ak občan žiada o zapísanie titulu absolventa vysokej školy alebo vedeckej hodnosti
      do pasu a titul nie je zapísaný v predchádzajúcom pase alebo v občianskom preukaze);
-     adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky;
-     predloženie predchádzajúceho cestovného pasu;


Dôležité!

Žiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva na úradnom tlačive­! (vyplniť písacím strojom, prípadne paličkovým písmom).

Konzulárne oddelenie prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť, doloženú všetkými potrebnými dokladmi v origináloch, ktoré sa nevracajú (v prípade, že žiadateľ originál dokladu potrebuje, je potrebné predložiť originál a zároveň overenú kópiu dokladu buď slovenským orgánom- notárom alebo ktorýmkoľvek konzulárnym oddelením ZÚ SR). K žiadosti o vydanie cestovného pasu sa predkladá jedna fotografia s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúca žiadateľa v trojštvrťovom profile, v civilnom odeve, bez pokrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, označená na zadnej strane menom a priezviskom!

Správny poplatok za žiadosť o vydanie cestovného pasu je 33,- Euro. Platnosť cestovného pasu nie je možné predĺžiť!

(Ešte pred skončením platnosti starého cestovného pasu je potrebné požiadať o nový)Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова