Ochrana osobných údajov

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
  • Konzulárne a vízové informácie pre občanov Ukrajiny
  • Konzulárne a vízové informácie pre občanov Slovenska
    • Ochrana osobných údajov
    • Legalizácia dokladov
    • Elektronické vypĺňanie žiadostí o vízum a možnosť rezervácie termínov na podan
  • Zastupiteľské úrady Ukrajiny na Slovensku
  • Zastupiteľské úrady Slovenska v zahraničí
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Politika ochrany súkromia

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám. Podieľa sa na tvorbe jednotnej zahraničnej politiky SR a túto politiku uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činností vlády a orgánov ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Štatút MZV SR č. 4/1998).

Základným cieľom ministerstva, v oblasti ochrany osobných údajov, je plnenie ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nadväzujúcich právnych predpisov ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V nich sa okrem iného premietajú aj zásady spoločnej politiky krajín EÚ – zmluvných strán Dohovoru o Schengenskom informačnom systéme – v oblasti vydávania víz.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bol na ministerstve vypracovaný a schválený „Bezpečnostný zámer“ ako dokument strategického charakteru, ktorý stanovuje základné bezpečnostné ciele a bezpečnostnú politiku v oblasti spracúvania osobných údajov.

Na základe tohto zámeru bol spracovaný „Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov na mnisterstve“ a tiež bola spracovaná a vydaná „Smernica č. 47/2005 na ochranu osobných údajov na ministerstve“. V týchto dokumentoch je kladený dôraz najmä na zaistenie dôvernosti, integrity, správnosti a aktuálnosti spracúvaných osobných údajov, ako aj zaistenie ich dostupnosti pre stanovený účel spracovania. Cieľom je zabezpečiť, aby sa spracúvali osobné údaje potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu len v nevyhnutnom rozsahu. Po splnení tohto účelu prevádzkovateľ tieto údaje neodkladne zlikviduje.

Jednotlivé pracoviská ministerstva v zahraničí (konzulárne oddelenia a Generálne konzuláty) majú vypracované Bezpečnostné smernice o ochrane osobných údajov prispôsobené na konkrétne - miestne podmienky.

Okrem týchto základných bezpečnostných dokumentov sú na ministerstve uplatňované aj ďalšie právne predpisy a interné dokumenty, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov bola na ministerstve menovaná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov. Na túto osobu sa môžu obrátiť dotknuté osoby pri uplatňovaní svojich práv voči prevádzkovateľovi .

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky rešpektuje a uvádza do praxe všetky požiadavky týkajúce sa základných práv dotknutých osôb a osobitne práva na súkromie pri spracúvaní ich osobných údajov.

Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov.


Pre ľahšie porozumenie textu o právach dotknutých osôb z hľadiska ochrany osobných údajov uvádzame vysvetlenie použitých pojmov, ktoré upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov:

Osobný údaj:

Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Informačný systém:

Akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. kartotéka, zoznam, register, operát, spisy, doklady, zmluvy, posudky, atď.)
Pozn.: úmyselne skrátené

Oprávnená osoba

Každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať len na základe pokynu prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Každá takáto osoba je poučená o zásadách spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba:

Je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

Zodpovedná osoba:

Osoba menovaná prevádzkovateľom, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Práva dotknutých osôb


Článok 1
Legislatívny rámec ochrany osobných údajov:

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Článok 2
Postavenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri spracovaní osobných údajov.

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky je prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje občanov Slovenskej republiky, alebo občanov iných štátov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu obrátili na ministerstvo, alebo jeho jednotlivé úrady v zahraničí (zastupiteľské úrady a ich konzulárne oddelenia, Generálne konzuláty) a svoje osobné údaje pre zákonom vymedzený účel poskytli.

Konzulárne úrady jednotlivých zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a Generálne konzuláty v zahraničí v rámci svojich agend spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb osobami poučenými a oprávnenými tieto údaje spracúvať. Dokumenty obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb sa štandardnými postupmi doručujú na príslušné orgány verejnej správy k ďalšiemu spracovaniu podľa jednotlivých druhov agend (napr. matriky – zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách, cestovné doklady – zákon č.381/1997 Z.z. o cestovných dokladoch, pobyt cudzincov na území SR – zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...).

V podmienkach ministerstva a jeho jednotlivých pracovísk platí zásada zákonnosti pri spracúvaní osobných údajov. Ministerstvo zaručuje spravodlivé a zákonné spracúvanie osobných údajov každej dotknutej osoby, ktoré sú získavané v rozsahu a na účel stanovený výlučne zákonmi. Získané osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza.

Článok 3
Práva dotknutej osoby

Podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov má každá dotknutá osoba právo písomne požadovať od prevádzkovateľa informačných systémov - Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky :

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získalo jej osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov. Ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa § 20 odseku 1 písm. d) a e) zákona o ochrane osobných údajov, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Článok 4
Zodpovedná osoba a jej úlohy vo vzťahu k uplatňovaniu práv dotknutej osoby

V zmysle § 19 zákona o ochrane osobných údajov bola na ministerstve menovaná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov. Táto osoba okrem iných úloh zabezpečuje tiež vybavovanie žiadosti dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním ich práva podľa § 20 až 22 zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov a písomne ju informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia.

Svoje žiadosti týkajúce sa uplatňovania vašich práv môžete zasielať písomne alebo elektronicky na:

Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5978 1111
e-mail:


V prípade, že dotknutá osoba nie je spokojná s priebehom a spôsobom vybavenia jej žiadosti týkajúcej sa uplatňovania jej práv uvedených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov, má právo sa obrátiť na úrad: www.dataprotection.gov.sk

Poučenie o právach na ochranu osobných údajov


V prípade podania žiadosti o slovenské vízum, dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podpisom vízovej žiadosti. Znenie jej súhlasu uvedené vo vízovom dotazníku je nasledovné:

„Som si vedomý/-á nasledujúcich skutočností a súhlasím s nimi: poskytnutie údajov, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú, fotografovanie a prípadné odobratie odtlačkov prstov sú pri posudzovaní žiadosti o vízum povinné a všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú uvedené v žiadosti o udelenie víza, ako aj moje odtlačky prstov a fotografie, budú poskytnuté príslušným úradom členských štátov a spracované týmito úradmi na účely rozhodnutia o mojej žiadosti o udelenie víza.

Tieto údaje budú spolu s údajmi, ktoré sa týkajú rozhodnutia o mojej žiadosti alebo rozhodnutia o vyhlásení udeleného víza za neplatné, jeho zrušení alebo predĺžení, vložené do Vízového informačného systému (VIS) a budú v ňom uchovávané najviac po dobu piatich rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné vízovým orgánom a príslušným orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu víz na vonkajších hraniciach a v rámci členských štátov, imigračným a azylovým úradom v členských štátoch na účely overenia, či boli splnené podmienky na legálny vstup na územie členských štátov a pobyt na ňom, ako aj na určenie totožnosti osôb, ktoré tieto podmienky nespĺňajú alebo prestali spĺňať, na posúdenie žiadosti o azyl a na určenie toho, kto je príslušný na takéto posúdenie. Za určitých podmienok budú tieto údaje dostupné určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania trestným činom terorizmu a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. Orgány členského štátu zodpovedné za spracovanie údajov sú: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Vajnorská 25, 812 72 Bratislava.

Som si vedomý/á, že vo všetkých členských štátoch mám právo na informácie o údajoch týkajúcich sa mojej osoby, ktoré sú zaznamenané vo VIS, ako aj informovanie o členskom štáte, ktorý tieto údaje vložil, a mám právo žiadať, aby boli nepresné údaje týkajúce sa mojej osoby opravené a nezákonne spracované údaje týkajúce sa mojej osoby vymazané. Na moju výslovnú žiadosť ma bude úrad, ktorý moju žiadosť posudzuje, informovať o spôsobe, akým môžem uplatniť svoje právo na kontrolu mojich osobných údajov a ako môžem dosiahnuť ich opravu alebo vymazanie, vrátane súvisiacich opravných prostriedkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého štátu. Sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov bude vybavovať vnútroštátny dozorný orgán tohto členského štátu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava.

Vyhlasujem podľa svojho najlepšieho vedomia, že údaje, ktoré som poskytol/-la sú správne a úplné. Som si vedomý/-á, že akékoľvek nepravdivé vyhlásenia povedú k zamietnutiu mojej žiadosti alebo k zrušeniu už udeleného víza a môžu ma vystaviť prípadnému postihu v zmysle právnych predpisov členského štátu, ktorý žiadosť spracovával. Zaväzujem sa, že v prípade udelenia víza opustím územie členských štátov pred skončením jeho platnosti. Bol/-a som poučený/-á, že udelenie víza je iba jednou z podmienok vstupu na európske územie členských štátov. Ak nesplním relevantné ustanovenia článku 5 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc, následkom čoho mi bude odoprený vstup, hoci mi bolo udelené vízum, nevzniká mi nárok na náhradu škody. Splnenie podmienok vstupu sa znovu posúdi pri vstupe na európske územie členských štátov.“

„Som si vedomý a súhlasím s nasledujúcim: všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti, budú poskytnuté príslušným úradom Slovenskej republiky a spracované týmito úradmi, ak to bude potrebné pre účely rozhodnutia o mojej žiadosti. Tieto údaje môžu byť vložené do alebo uložené v databázach dostupných príslušným úradom Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Na moju výslovnú žiadosť ma bude zastupiteľský úrad spracúvajúci moju žiadosť informovať o spôsobe, akým môžem uplatniť moje právo na kontrolu osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby a ako ich môžem dať zmeniť alebo vymazať, najmä ak budú nepresné, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Som si vedomý, že akékoľvek nepravdivé vyhlásenia alebo chybné údaje povedú k zamietnutiu mojej žiadosti alebo k zrušeniu už udeleného víza a môžu ma vystaviť prípadnému postihu v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. Uvedomujem si, že udelenie víza je iba jednou z podmienok pre vstup na územie Slovenskej republiky a že udelenie víza nezakladá právny nárok pre vstup a z toho plynúci nárok na kompenzáciu v prípade nesplnenia všetkých podmienok vstupu, v dôsledku čoho mi môže byť odopretý vstup na územie Slovenskej republiky. Podmienky vstupu budú znova skontrolované pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Som si vedomý povinnosti dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky počas môjho pobytu na jej území, najmä ohlásenie začiatku, miesta a doby pobytu. Ďalej mi je známe, že svojvoľná zmena deklarovaného účelu cesty bude považovaná za zneužitie víza so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Zaväzujem sa, že ak mi bude udelené vízum, opustím územie Slovenskej republiky najneskôr v posledný deň oprávneného pobytu. Vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia, že všetky údaje, ktoré som poskytol, sú správne a úplné.“

Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov.


Podrobnejšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov v SR vrátane zákona o ochrane osobných údajov a európskych právnych noriem, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na web stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk, alebo kontaktovať úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Odborárske námestie 3
817 60 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 502 39 418
e-mail:


Ďalšie otázky týkajúce sa pobytu cudzincov na území SR v súvislosti so spracovaním osobných údajov v prípade podania žiadosti o vízum upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že dotknutá osoba nie je spokojná s priebehom a spôsobom vybavenia jej žiadosti týkajúcej sa uplatňovania jej práv uvedených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov, má právo sa obrátiť na úrad:
www.dataprotection.gov.sk

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова diplomansy.com/diplom-spetsialista www.diplomansy.com/diplom-magistra https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj www.diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha https://diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/attestat-shkoly https://diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk diplomansy.com/kupit-diplom-samara https://diplomansy.com/kupit-diplom-volgograd http://www.diplomansy.com/diplom-spetsialista diplomansy.com/kupit-diplom-s-reestrom https://diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii https://diplomansy.com/attestat-shkoly http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode www.diplomansy.com/kupit-diplom-novosibirsk https://diplomansy.com/kupit-diplom-nizhnij-novgorod http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-samara http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu eonline-diploma.com www.eonline-diploma.com/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr eonline-diploma.com www.eonline-diploma.com/diplom-psikhologa www.eonline-diploma.com/diplom-magistra
купить диплом нового образца
http://school6.ru/ www.avb-service.ru www.koteiko.ru kolomna-region.ru http://http://investstrakh.ru/ www.altaistudent.ru http://http://tlt-room.ru/ http://bf2017.ru/ http://alex-ermakov.ru/ tempfile.ru http://amu-studio.ru/ http://http://leetoon.ru/ http://http://clinzdrav.ru/ www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass https://originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii https://originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil https://originaly-dokuments.com/gorod/vologda http://www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist http://www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar http://www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass www.originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg https://originaly-dokuments.com/attestaty originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter http://www.originaly-dokuments.com/gorod/omsk originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg http://www.originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk www.originaly-dokuments.com/gorod/orjol originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher https://originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
купить диплом бакалавра
http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-toljatti.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/parikmaher.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/slavyansk-na-kubani.html http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html http://lands-diploms.com/goroda/tolyatti.html http://aurus-diploms.com/geography/zarechnyj.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-saratove.html www.lands-diploms.com lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-mehanika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/michurinsk.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-volzhskij.html www.lands-diploms.com www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-santekhnika.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-geodezista.html http://http://lands-diploms.com/goroda/volzhskij.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-energetika.html aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-slesarya-remontnika.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kamensk-shahtinskij.html http://aurus-diploms.com/diplom-vuza.html http://aurus-diploms.com/geography/diplom-v-moskve.html http://http://aurus-diploms.com/geography/mineralnye-vody.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-novosibirske.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-menedzhera.html http://aurus-diploms.com/geography/tuapse.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-sankt-peterburge.html http://http://lands-diploms.com/goroda/penza.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-burilshhika.html http://http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html http://http://lands-diploms.com/goroda/krasnoyarsk.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/ulan-ude.html lands-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://lands-diploms.com/specialnosti/stomatolog.html www.lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/attestat-11-klassov.html lands-diploms.com aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html http://http://lands-diploms.com/goroda/naberezhnye-chelny.html aurus-diploms.com lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-rostov-na-donu.html www.lands-diploms.com aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/kazan.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/ulyanovsk.html aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/balashiha.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kurgan.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/blagoveshhensk.html http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-krasnojarske.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/arhangelsk.html www.aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/goroda/tomsk.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-programmista.html http://http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html http://https://archive-diploms.com http://https://archive-diplom.com купить диплом занесенный реестр http://https://archive-diploma.com купить диплом с реестром цена archive-diplom24.com https://archive-diploms24.com купить диплом занесенный реестр http://http://diploms-ukraine.com/diplom-magistra http://diploms-ukraine.com/diplom-ptu www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/info/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-aleksandriya http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-belaya-tserkov http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-cherkassy www.diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kirovograd www.diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-o-vysshem-obrazovanii diploms-ukraine.com http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/medsestra http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-razvode www.diploms-ukraine.com https://6landik-diploms.ru 7arusak-diploms.ru 8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru http://https://9saksx-diploms24.ru 4russkiy365-diploms.ru http://https://5gruppa365-diploms.ru 6rudik-diploms365.ru купить диплом средне специального образования купить диплом днепродзержинск купить диплом никополь купить диплом тернополь купить аттестат школы
купить диплом нового образца
aurus-diploms.com www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-massazhista.html http://lands-diploms.com/goroda/izhevsk.html www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-krasnodare.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/tehnikum.html lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-stomatologa.html www.aurus-diploms.com http://lands-diploms.com/specialnosti/psiholog.html http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-inzhenera.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/tver.html http://lands-diploms.com/goroda/cherepovec.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-santekhnika.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/volzhskij.html http://http://aurus-diploms.com/geography/staryj-oskol.html http://lands-diploms.com/specialnosti/povar.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/svarshhik.html http://http://lands-diploms.com/attestat-vechernej-shkoly.html lands-diploms.com www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kazani.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-tovaroveda.html www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/vladivostok.html http://http://aurus-diploms.com/geography/novoaltajsk.html aurus-diploms.com lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/goroda/orenburg.html www.lands-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-kurgane.html http://http://lands-diploms.com/goroda/ulan-ude.html www.lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/diplom-v-novokuznetske.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-zheleznodorozhnika.html http://http://aurus-diploms.com/geography/chernogorsk.html http://http://lands-diploms.com/goroda/kirov.html aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-biologa.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-ekonomista.html http://lands-diploms.com/specialnosti/ekonomist.html lands-diploms.com http://http://lands-diploms.com/specialnosti/pedagog.html www.lands-diploms.com www.aurus-diploms.com http://http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-chite.html http://http://aurus-diploms.com/geography/belogorsk.html http://http://lands-diploms.com/specialnosti/vospitatel.html www.aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-jaroslavle.html http://lands-diploms.com/goroda/kurgan.html http://aurus-diploms.com/geography/kupit-diplom-v-omske.html http://lands-diploms.com/specialnosti/medsestra.html aurus-diploms.com www.aurus-diploms.com http://aurus-diploms.com/geography/pervouralsk.html lands-diploms.com http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-povara.html http://lands-diploms.com/goroda/ryazan.html http://http://aurus-diploms.com/kupit-diplom-avtomehanika.html aurus-diploms.com www.lands-diploms.com aurus-diploms.com http://http://lands-diploms.com/svidetelstvo-o-razvode.html http://https://archive-diploms.com http://https://archive-diplom.com купить диплом с внесением в реестр купить диплом реестром москве купить диплом с занесением в реестр купить диплом реестром москве диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом с занесением в реестр www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/diplom-spetsialista http://http://diploms-ukraine.com/diplom-tekhnikuma http://diploms-ukraine.com/farmatsevt http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-alchevsk http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-belaya-tserkov diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-kirovograd http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-nikopol http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-odessa http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-rovno http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-uzhgorod http://http://diploms-ukraine.com/kupit-diplom-vinnitsa diploms-ukraine.com www.diploms-ukraine.com http://diploms-ukraine.com/shkolnye-attestaty http://diploms-ukraine.com/svidetelstvo-o-brake diploms-ukraine.com 6landik-diploms.ru https://7arusak-diploms.ru https://8saksx-diploms.ru 8arusak-diploms24.ru www.9saksx-diploms24.ru http://https://4russkiy365-diploms.ru 5gruppa365-diploms.ru https://6rudik-diploms365.ru купить диплом специалиста купить диплом керчь купить диплом николаев купить диплом университета купить аттестат
купить диплом колледжа
купить диплом сантехника купить диплом в ижевске купить диплом киев купить диплом в волгограде купить диплом в нижнем тагиле купить диплом о высшем образовании реестр купить диплом черновцы купить диплом стоматолога купить диплом в спб купить диплом с занесением в реестр купить диплом строителя купить диплом ровно купить диплом в саратове купить диплом дизайнера купить аттестат школы купить диплом фельдшера купить диплом в красноярске купить диплом купить свидетельство о браке купить диплом слесаря купить диплом с реестром купить диплом в санкт-петербурге купить диплом гознак купить диплом кировоград купить диплом стоматолога купить диплом в екатеринбурге купить диплом в саратове купить диплом в нижнем новгороде купить диплом инженера механика купить диплом в твери купить диплом тренера купить диплом в тольятти купить диплом чернигов купить диплом в славянске-на-кубани купить диплом в владивостоке купить диплом в белогорске купить диплом юриста купить диплом учителя купить диплом черкасы купить диплом в томске купить диплом в кургане купить диплом техникума купить диплом в иркутске купить диплом экономиста купить диплом бердянск купить диплом парикмахера купить диплом преподавателя купить диплом массажиста купить диплом в новоалтайске купить диплом повара купить диплом бурильщика купить диплом механика купить диплом железнодорожника купить диплом менеджера купить диплом маляра купить диплом врача купить диплом высшем образовании занесением реестр купить диплом геодезиста купить диплом в нижним тагиле купить диплом в калуге купить диплом парикмахера купить диплом в минеральных водах купить диплом в барнауле купить диплом в махачкале купить диплом с внесением в реестр купить диплом инженера купить диплом медбрата диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом занесенный реестр купить диплом керчь купить диплом николаев купить диплом в первоуральске купить диплом штукатура купить диплом автомеханика купить диплом в ставрополе купить диплом хмельницкий купить диплом ужгород купить диплом в ярославле купить диплом магистра купить диплом сварщика купить диплом товароведа купить диплом в рязани купить диплом воспитателя купить диплом в чите купить диплом в туле купить диплом программиста купить диплом техника купить диплом в ульяновске купить диплом днепропетровск купить диплом в мичуринске купить диплом в новосибирске купить диплом медбрата купить диплом в серове купить диплом средне специального образования купить диплом агронома купить диплом в вольске купить диплом полтава купить диплом в астрахани купить диплом в казани купить диплом в иваново купить диплом в сочи купить диплом реестром москве купить диплом житомир купить диплом во владивостоке купить диплом психолога купить диплом александрия купить аттестат купить диплом в волжском купить диплом в курске www.premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/инженер-строитель/ originality-diploman.com https://originality-diploman.com/купить-диплом-строителя https://originality-diploman.com/купить-диплом-юриста http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-медсестры https://originality-diploman.com/купить-диплом-врача http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-института-в-рф http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-красноярск www.originality-diploman.com premialnie-diplomansy.com www.originality-diploman.com www.premialnie-diplomansy.com https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-массажиста/ www.premialnie-diplomansy.com premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-стоматолога/ https://originality-diploman.com/купить-диплом-москва
купить диплом
http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-vuza-rossii http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com
купить диплом о среднем образовании
http://http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/ diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/другие-документы/свидетельство-о-браке.html http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-диплом-пту.html http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/высшее-образование/купить-диплом-ссср.html www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com
купить диплом нового образца
http://https://originality-diplomas.com/
купить аттестат за 9 класс
www.rudiplomis24.com
купить аттестат за 9 класс
http://https://lands-diplom.com/
купить аттестат
www.gosznac-diplom24.com https://diploman-doci.com/
купить диплом бакалавра
https://originality-diplomas.com/
купить диплом о среднем специальном
www.rudiplomista24.com
купить диплом автомеханика
www.diploma-asx.com
купить диплом специалиста
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
купить диплом ссср
http://https://originality-diplomas.com/
купить диплом колледжа
rudiplomista24.com
купить диплом техникума
diploma-asx.com
купить диплом автомеханика
http://https://gosznac-diplom24.com/ aurus-diplom.com
купить диплом в москве
originality-diplomas.com
купить диплом института
rudiplomis24.com
купить диплом автомеханика
http://https://diploma-asx.com/
купить диплом врача
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
купить диплом института
http://diplomsagroups.com/diplomy-po-specialnosti/diplom-povara.html http://https://originality-diploman24.com/купить-диплом-екатеринбург https://originality-diplomas.com/ Купить диплом новосибирск https://originality-diploma24.com/диплом-бакалавра Купить свидетельство о разводе gosznac-diploms.com diplomsagroups.com http://https://tyumen.arena-diplomi24.com/ http://https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ diplomsagroups.com novosibirsk.arena-diplomi24.com www.nizhnij-novgorod.arena-diplomi24.com купить диплом с реестром www.originality-diplomiki.com originality-diplomiki.com www.premialnie-diplom24.com http://https://premialnie-diploms24.com/свидетельство-о-рождении/ https://premialnie-diplomx24.com/купить-диплом-пермь/ http://https://premialnie-diplomix24.com/свидетельство-о-разводе/ купить диплом медсестры купить диплом в перми купить диплом фармацевта купить диплом в екатеринбурге Купить диплом в Красноярске Купить диплом медсестры radiploms.com radiplom.com www.radiplomy.com https://radiplomas.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii www.frees-diplom.com Купить диплом Спб Купить аттестат за 11 классов Купить диплом новосибирск Купить диплом строителя Купить диплом повара best crypto casinos usa www.russiany-diplomix.com russiany-diplomx.com http://https://russiany-diplomana.com/attestat-9-klassov https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-omsk https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-instituta https://russiany-diplomas.com/kupit-diplom-krasnoyarsk Купить диплом Челябинск Купить диплом отзывы купить диплом в москве купить диплом о среднем образовании Купить диплом кандидата наук Купить диплом Гознак http://https://diploman-doci.com/meditsinskij-sertifikat-spetsialista lands-diplomy.com купить аттестат купить диплом фармацевта ru-diplomirovans.com https://ru-diplomirovana.com/диплом-кандидата-наук https://ru-diplomirovany.com/купить-диплом-москва http://https://ru-diplomirovanay.com/купить-диплом-краснодар http://https://ru-diplomirovannie.com/аттестат-11-классов https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge Купить аттестат за 11 классов Купить диплом колледжа Купить диплом техникума Купить диплом строителя Купить свидетельство о разводе Купить диплом в Нижнем Новгороде gosznac-diplom.com gosznac-diplom24.com www.gosznac-diploms.com Купить диплом магистра Купить свидетельство о разводе Купить диплом Ростов http://http://24-diplom.ru купить диплом менеджера Купить диплом в Краснодаре Купить диплом в Краснодаре Купить свидетельство о рождении Купить диплом о среднем образовании Купить диплом о среднем образовании Купить диплом в Ростове Купить диплом в Ростове Купить свидетельство о разводе http://https://goznakov-diplom.com/kupit-attestat-za-11-klass www.goznakov-diploms.com www.goznakov-diplomy.com goznakov-diploma.com https://goznakov-diploman.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge http://https://goznakov-diplomans.com/kupit-diplom-magistra goznakov-diplomx.com www.diploman-doci.com