Ochrana osobných údajov

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
  • Konzulárne a vízové informácie pre občanov Ukrajiny
  • Konzulárne a vízové informácie pre občanov Slovenska
    • Ochrana osobných údajov
    • Legalizácia dokladov
    • Elektronické vypĺňanie žiadostí o vízum a možnosť rezervácie termínov na podan
  • Zastupiteľské úrady Ukrajiny na Slovensku
  • Zastupiteľské úrady Slovenska v zahraničí
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Politika ochrany súkromia

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám. Podieľa sa na tvorbe jednotnej zahraničnej politiky SR a túto politiku uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činností vlády a orgánov ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Štatút MZV SR č. 4/1998).

Základným cieľom ministerstva, v oblasti ochrany osobných údajov, je plnenie ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nadväzujúcich právnych predpisov ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V nich sa okrem iného premietajú aj zásady spoločnej politiky krajín EÚ zmluvných strán Dohovoru o Schengenskom informačnom systéme v oblasti vydávania víz.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bol na ministerstve vypracovaný a schválený Bezpečnostný zámer ako dokument strategického charakteru, ktorý stanovuje základné bezpečnostné ciele a bezpečnostnú politiku v oblasti spracúvania osobných údajov.

Na základe tohto zámeru bol spracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov na mnisterstve a tiež bola spracovaná a vydaná Smernica č. 47/2005 na ochranu osobných údajov na ministerstve. V týchto dokumentoch je kladený dôraz najmä na zaistenie dôvernosti, integrity, správnosti a aktuálnosti spracúvaných osobných údajov, ako aj zaistenie ich dostupnosti pre stanovený účel spracovania. Cieľom je zabezpečiť, aby sa spracúvali osobné údaje potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu len v nevyhnutnom rozsahu. Po splnení tohto účelu prevádzkovateľ tieto údaje neodkladne zlikviduje.

Jednotlivé pracoviská ministerstva v zahraničí (konzulárne oddelenia a Generálne konzuláty) majú vypracované Bezpečnostné smernice o ochrane osobných údajov prispôsobené na konkrétne - miestne podmienky.

Okrem týchto základných bezpečnostných dokumentov sú na ministerstve uplatňované aj ďalšie právne predpisy a interné dokumenty, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov bola na ministerstve menovaná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov. Na túto osobu sa môžu obrátiť dotknuté osoby pri uplatňovaní svojich práv voči prevádzkovateľovi .

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky rešpektuje a uvádza do praxe všetky požiadavky týkajúce sa základných práv dotknutých osôb a osobitne práva na súkromie pri spracúvaní ich osobných údajov.

Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov.


Pre ľahšie porozumenie textu o právach dotknutých osôb z hľadiska ochrany osobných údajov uvádzame vysvetlenie použitých pojmov, ktoré upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov:

Osobný údaj:

Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Informačný systém:

Akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. kartotéka, zoznam, register, operát, spisy, doklady, zmluvy, posudky, atď.)
Pozn.: úmyselne skrátené

Oprávnená osoba

Každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať len na základe pokynu prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Každá takáto osoba je poučená o zásadách spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba:

Je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

Zodpovedná osoba:

Osoba menovaná prevádzkovateľom, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Práva dotknutých osôb


Článok 1
Legislatívny rámec ochrany osobných údajov:

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len úrad), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Článok 2
Postavenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri spracovaní osobných údajov.

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky je prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje občanov Slovenskej republiky, alebo občanov iných štátov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu obrátili na ministerstvo, alebo jeho jednotlivé úrady v zahraničí (zastupiteľské úrady a ich konzulárne oddelenia, Generálne konzuláty) a svoje osobné údaje pre zákonom vymedzený účel poskytli.

Konzulárne úrady jednotlivých zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a Generálne konzuláty v zahraničí v rámci svojich agend spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb osobami poučenými a oprávnenými tieto údaje spracúvať. Dokumenty obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb sa štandardnými postupmi doručujú na príslušné orgány verejnej správy k ďalšiemu spracovaniu podľa jednotlivých druhov agend (napr. matriky zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách, cestovné doklady zákon č.381/1997 Z.z. o cestovných dokladoch, pobyt cudzincov na území SR zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...).

V podmienkach ministerstva a jeho jednotlivých pracovísk platí zásada zákonnosti pri spracúvaní osobných údajov. Ministerstvo zaručuje spravodlivé a zákonné spracúvanie osobných údajov každej dotknutej osoby, ktoré sú získavané v rozsahu a na účel stanovený výlučne zákonmi. Získané osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza.

Článok 3
Práva dotknutej osoby

Podľa 20 zákona o ochrane osobných údajov má každá dotknutá osoba právo písomne požadovať od prevádzkovateľa informačných systémov - Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky :

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 26 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získalo jej osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa 13 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov. Ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa 20 odseku 1 písm. d) a e) zákona o ochrane osobných údajov, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa 20 ods. 1 písm. d) a e) zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Článok 4
Zodpovedná osoba a jej úlohy vo vzťahu k uplatňovaniu práv dotknutej osoby

V zmysle 19 zákona o ochrane osobných údajov bola na ministerstve menovaná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov. Táto osoba okrem iných úloh zabezpečuje tiež vybavovanie žiadosti dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním ich práva podľa 20 až 22 zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa 20 zákona o ochrane osobných údajov a písomne ju informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia.

Svoje žiadosti týkajúce sa uplatňovania vašich práv môžete zasielať písomne alebo elektronicky na:

Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5978 1111
e-mail:


V prípade, že dotknutá osoba nie je spokojná s priebehom a spôsobom vybavenia jej žiadosti týkajúcej sa uplatňovania jej práv uvedených v 20 zákona o ochrane osobných údajov, má právo sa obrátiť na úrad: www.dataprotection.gov.sk

Poučenie o právach na ochranu osobných údajov


V prípade podania žiadosti o slovenské vízum, dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podpisom vízovej žiadosti. Znenie jej súhlasu uvedené vo vízovom dotazníku je nasledovné:

Som si vedomý/-á nasledujúcich skutočností a súhlasím s nimi: poskytnutie údajov, ktoré sa v tomto formulári vyžadujú, fotografovanie a prípadné odobratie odtlačkov prstov sú pri posudzovaní žiadosti o vízum povinné a všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú uvedené v žiadosti o udelenie víza, ako aj moje odtlačky prstov a fotografie, budú poskytnuté príslušným úradom členských štátov a spracované týmito úradmi na účely rozhodnutia o mojej žiadosti o udelenie víza.

Tieto údaje budú spolu s údajmi, ktoré sa týkajú rozhodnutia o mojej žiadosti alebo rozhodnutia o vyhlásení udeleného víza za neplatné, jeho zrušení alebo predĺžení, vložené do Vízového informačného systému (VIS) a budú v ňom uchovávané najviac po dobu piatich rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné vízovým orgánom a príslušným orgánom, ktoré vykonávajú kontrolu víz na vonkajších hraniciach a v rámci členských štátov, imigračným a azylovým úradom v členských štátoch na účely overenia, či boli splnené podmienky na legálny vstup na územie členských štátov a pobyt na ňom, ako aj na určenie totožnosti osôb, ktoré tieto podmienky nespĺňajú alebo prestali spĺňať, na posúdenie žiadosti o azyl a na určenie toho, kto je príslušný na takéto posúdenie. Za určitých podmienok budú tieto údaje dostupné určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania trestným činom terorizmu a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. Orgány členského štátu zodpovedné za spracovanie údajov sú: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Vajnorská 25, 812 72 Bratislava.

Som si vedomý/á, že vo všetkých členských štátoch mám právo na informácie o údajoch týkajúcich sa mojej osoby, ktoré sú zaznamenané vo VIS, ako aj informovanie o členskom štáte, ktorý tieto údaje vložil, a mám právo žiadať, aby boli nepresné údaje týkajúce sa mojej osoby opravené a nezákonne spracované údaje týkajúce sa mojej osoby vymazané. Na moju výslovnú žiadosť ma bude úrad, ktorý moju žiadosť posudzuje, informovať o spôsobe, akým môžem uplatniť svoje právo na kontrolu mojich osobných údajov a ako môžem dosiahnuť ich opravu alebo vymazanie, vrátane súvisiacich opravných prostriedkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého štátu. Sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov bude vybavovať vnútroštátny dozorný orgán tohto členského štátu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava.

Vyhlasujem podľa svojho najlepšieho vedomia, že údaje, ktoré som poskytol/-la sú správne a úplné. Som si vedomý/-á, že akékoľvek nepravdivé vyhlásenia povedú k zamietnutiu mojej žiadosti alebo k zrušeniu už udeleného víza a môžu ma vystaviť prípadnému postihu v zmysle právnych predpisov členského štátu, ktorý žiadosť spracovával. Zaväzujem sa, že v prípade udelenia víza opustím územie členských štátov pred skončením jeho platnosti. Bol/-a som poučený/-á, že udelenie víza je iba jednou z podmienok vstupu na európske územie členských štátov. Ak nesplním relevantné ustanovenia článku 5 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc, následkom čoho mi bude odoprený vstup, hoci mi bolo udelené vízum, nevzniká mi nárok na náhradu škody. Splnenie podmienok vstupu sa znovu posúdi pri vstupe na európske územie členských štátov.

Som si vedomý a súhlasím s nasledujúcim: všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti, budú poskytnuté príslušným úradom Slovenskej republiky a spracované týmito úradmi, ak to bude potrebné pre účely rozhodnutia o mojej žiadosti. Tieto údaje môžu byť vložené do alebo uložené v databázach dostupných príslušným úradom Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Na moju výslovnú žiadosť ma bude zastupiteľský úrad spracúvajúci moju žiadosť informovať o spôsobe, akým môžem uplatniť moje právo na kontrolu osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby a ako ich môžem dať zmeniť alebo vymazať, najmä ak budú nepresné, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Som si vedomý, že akékoľvek nepravdivé vyhlásenia alebo chybné údaje povedú k zamietnutiu mojej žiadosti alebo k zrušeniu už udeleného víza a môžu ma vystaviť prípadnému postihu v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. Uvedomujem si, že udelenie víza je iba jednou z podmienok pre vstup na územie Slovenskej republiky a že udelenie víza nezakladá právny nárok pre vstup a z toho plynúci nárok na kompenzáciu v prípade nesplnenia všetkých podmienok vstupu, v dôsledku čoho mi môže byť odopretý vstup na územie Slovenskej republiky. Podmienky vstupu budú znova skontrolované pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Som si vedomý povinnosti dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky počas môjho pobytu na jej území, najmä ohlásenie začiatku, miesta a doby pobytu. Ďalej mi je známe, že svojvoľná zmena deklarovaného účelu cesty bude považovaná za zneužitie víza so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Zaväzujem sa, že ak mi bude udelené vízum, opustím územie Slovenskej republiky najneskôr v posledný deň oprávneného pobytu. Vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia, že všetky údaje, ktoré som poskytol, sú správne a úplné.

Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov.


Podrobnejšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov v SR vrátane zákona o ochrane osobných údajov a európskych právnych noriem, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na web stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk, alebo kontaktovať úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Odborárske námestie 3
817 60 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 502 39 418
e-mail:


Ďalšie otázky týkajúce sa pobytu cudzincov na území SR v súvislosti so spracovaním osobných údajov v prípade podania žiadosti o vízum upravuje zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že dotknutá osoba nie je spokojná s priebehom a spôsobom vybavenia jej žiadosti týkajúcej sa uplatňovania jej práv uvedených v 20 zákona o ochrane osobných údajov, má právo sa obrátiť na úrad:
www.dataprotection.gov.sk

Verzia pre tlač| Na začiatok stránky

Copyright 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org