Podnikanie

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Slovenská republika sa zaraďuje z pohľadu investovania medzi krajiny s príťažlivým investičným prostredím, ktoré je hodnotené s pozitívnym ratingom aj zo strany svetových inštitúcií. Postavenie medzi TOP 20 krajín sveta s najlepším podnikateľským prostredím Slovensko získalo hlavne daňovej reforme, zjednodušenému procesu registrácie podnikateľských subjektov, flexibilite pracovného práva, vysokej ochrane investorov a dostupnosti úverových zdrojov.

Nové pravidlá v oblasti investičných stimulov sa snažia zladiť, spresniť a zjednotiť poskytovanie štátnej pomoci pri jej posudzovaní a schvaľovaní v rezortoch a vo vláde. Pravidlá sa nevzťahujú na poskytovanie pomoci de minimis, štátnej pomoci pre malých a stredných podnikateľov, v sektore životného prostredia, štátnej pomoci na základe schválených schém štátnej pomoci a v oblasti netrhových služieb. Slovensko je v nových pravidlách rozdelené do troch zón, kritériom je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti jednotlivých okresov.

  • Zelená zóna: okresy s mierou nezamestnanosti nad 15 % (29 okresov)
  • Žltá zóna: okresy s mierou nezamestnanosti od 10 do 15 % (24 okresov)
  • Červená zóna: okresy s mierou nezamestnanosti do 10 % (26 okresov)

Vláda SR preferuje pri poskytovaní štátnej pomoci také odvetvia hospodárstva, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenska. Ide o výrobné procesy, ktorých produkt je s vysokou pridanou hodnotou – vývojové a IT softvérové centrá. Obmedzuje sa pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky menej atraktívne (montáž, distribučné centrá).

Vláda SR má rozpracované formy  štátnej pomoci, ktoré je možné nasledovne rozdeliť:

  • Nepriama pomoc
  • úľava na dani z príjmov právnických osôb
  • prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu alebo obce  za cenu nižšiu ako je trhová cena

  • Priame pomoc
  • poskytnutie finančnej dotácie na krytie investičných nákladov pre projekty typu C 
  • príspevok na novovytvorené pracovné miesta
  • príspevok na vzdelávanie

Ďalšie informácie na web stránkach:
Ministerstvo hospodárstva SR
Vláda Slovenskej republiky


Legislatíva

Formy podnikania na území Slovenskej republiky upravuje obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje založene štyroch druhov obchodných spoločností, ktorými sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

Zahraničné osoby (právnické osoby so sídlom, fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky) môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby. Oprávnenie podnikať na území SR vzniká zahraničnej právnickej osobe dňom zápisu do obchodného registra.

 

Spoločnosť
s ručením obmedzeným
(s.r.o., spol. s r.o.)

Akciová spoločnosť
(a.s., akc. spol.)

Základné imanie

6 639,- Euro

33 194,- Euro

Zakladatelia

1 a viac fyzických/právnických osôb

1 právnická osoba, alebo viac fyzických osôb

Minimálna hodnota vkladu spoločníka/akcionára

996,- Euro

Nie je stanovená zákonom

Forma vkladu

Peňažný/nepeňažný

Peňažný/nepeňažný

Splatenie vkladu

Najneskôr do 5 rokov od vzniku spoločnosti, alebo vstupu do spoločnosti

Najneskôr do 1 roka od vzniku spoločnosti

Rezervný fond

Povinne pri dosiahnutí zisku,vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie viac ako 10% základného imania

Povinne pri vzniku,vo výške najmenej 10% základného imania, a každoročne ho dopĺňa o sumu určenú v stanovách, najmenej však o 10% z čistého zisku, celkovo do výšky najmenej do 20% základného imania

Orgány spoločnosti

1.) Valné zhromaždenie- zložené zo všetkých spoločníkov, každý spoločník jeden hlas na 33,-Euro svojho vkladu, musí sa konať aspoň 1x za rok, zvolávajú ho konatelia
2.) Konatelia - štatutárny orgán, koná v mene spoločnosti, jeden, alebo viac osôb
3.) Dozorná rada- kontrolný orgán, nevytvára sa povinne

1.) Valné zhromaždenie - zložené zo všetkých akcionárov, musí sa konať aspoň 1x za rok, zvoláva ho predstavenstvo
2.) Predstavenstvo - štatutárny orgán, koná v mene spoločnosti, tvorí ho jeden, alebo viac osôb
3.) Dozorná rada- kontrolný orgán, vytvára sa povinne, minimálne traja členovia

Zodpovednosť

Zodpovedá za porušenie svojich záväzkov, celým majetkom

Zodpovedá za porušenie svojich záväzkov, celým majetkom

ZÁKONNÍK PRÁCE

Zákonník práce, zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZAŤAŽENIE PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platného a účinného od 01.01.2004 je sadzba dane z príjmu pre podnikateľské subjekty rovnaká bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu, a to 19%.

Rovnako aj v zmysle zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty platného a účinného od 01.01.2004 je sadzba dane z pridanej hodnoty zhodná pre všetky tovary aj služby a je stanovená na 19%.

Pokiaľ ide o odvodové povinnosti podnikateľa, sú upravené v právnych predpisoch upravujúcich oblasť sociálneho zabezpečenia.

Odvodová povinnosť platná od Januára 2004

  Odvody

Odvodová
povinnosť
zamestnávateľa

Odvodová
povinnosť
zamestnanca

Odvodová
povinnosť
podnikateľa

Dôchodkové - starobné

16,0%

4,0%

20,0%

Dôchodkové - invalidné

3,0%

3,0%

6,0%

Nemocenské

1,4%

1,4%

4,4%

Poist. v nezamestnanosti

1,0 %

1,0%

2,0%

Zdravotné

10,0 %

4,0%

14,0%

Úrazové

0,8%

-

-

Garančné

0,25%

-

-

Rezervný fond

2,75%

-

2,75%

Celkovo %:

35,2 %

13,4%

49,15%

Ďalšie informácie na Web stránke:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org


Українска мова