Školstvo

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Systém vzdelávania v Slovenskej republike tvoria základné, stredné a vysoké školy. Základné školy sa delia na prvý stupeň (1.-4.ročník) a druhý stupeň (5.-9. ročník). Stredné školy zabezpečujú úplné stredoškolské vzdelanie (gymnázia, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, štvorročné učilištia s maturitou) alebo neúplné stredoškolské vzdelanie (dvojročné a trojročné učilištia). Stredné odborné a priemyselné školy a odborné učilištia poskytujú študentom špecializované teoretické vedomosti a praktické zručnosti v súvislosti s prípravou na konkrétne povolanie. 

Základné a stredné školy v Slovenskej republike sú štátne alebo neštátne. Neštátne sú buď súkromné alebo cirkevné. Neštátne školy tvoria v súčasnosti 7% z celkového počtu škôl v Slovenskej republike. Povinná školská dochádzka v Slovenskej republike je do 16 rokov.

Systém vyššieho vzdelávania v Slovenskej republike zabezpečujú 3 štátne vysoké školy, 20 verejných univerzít a 4 súkromné inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného typu. 

Vyššie vzdelávanie tvoria tri úrovne. Prvou úrovňou je bakalárske štúdium, ktoré trvá tri, maximálne štyri roky. Absolventi získajú po jeho ukončení akademický titul Bakalár (skratka Bc). 

Druhou úrovňou je magisterské, inžinierské alebo PhD štúdium. Bežná dĺžka trvania tohto typu štúdia je jeden až tri roky tak, aby nadväzovalo na bakalárske štúdium v rovnakom alebo príbuznom odbore v celkovej dĺžke minimálne päť rokov. Absolventi druhej úrovne vysokoškolského štúdia získajú po ukončení akademický titul Magister (skratka Mgr.) v študijných odboroch zameraných na rozvoj tvorivosti, titul Inžinier (skratka Ing.) v oblasti technických prác a procesov, vrátane ekonomiky. Absolventi štúdia architektúry a urbanizmu získavajú akademický titul Inžinier architekt (skratka Ing. Arch.), po ukončení umeleckých študijných programov je udeľovaný titul Magister umenia (skratka Mgr. art.), po štúdiu všeobecnej humánnej medicíny  Doktor medicíny (skratka MUDr.), po zavŕšení humánnej dentálnej medicíny Doktor zubnej medicíny (skratka MDDr.), absolventi programu štúdia veterinárnej medicíny získavajú titul Doktor veterinárnej medicíny (skratka MVDr.). 

Treťou úrovňou sú študijné programy PhD. Štandartná dĺžka spomínaného štúdia je 3 až 4 roky. Absolventom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je udelený akademický  titul PhD. Program štúdia PhD. je ukončený po vykonaní akademických dizertačných skúšok a po obhajobe dizertačnej práce.


Verzia pre tlač| Na začiatok stránky

Copyright 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené. Technická informácia
Spracovanie a dizajn www.multistyle.org