Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine :: Informácia o podmienkach vstupu občanov Ukrajiny na Slovensko
   Informácia o podmienkach vstupu občanov Ukrajiny na Slovensko

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJZákladné podmienky pri podávaní žiadosti o víza
- osobná účasť žiadateľa
- platný cestovný pas (pas musí byť platný ešte 3 mesiace po ukončení platnosti víza)
- vyplnený vízový dotazník, vlastnoručne podpísaný
- 2x foto, rozmer 3x3.5 cm
- fotokópia občianskeho preeukazu žiadateľa - len strany so zápismi 

Zoznam sprievodných dokumentov (v závislosti od cieľa cesty)

Organizovaný turizmus
- vaucher - originál slovenského partnera

Súkromná cesta
- originál pozvania s notársky overeným podpisom pozývateľa

Medzinárodné konferencie, sympóziá, semináre, kultúra a šport
- pozvánka (originál) od organizátora podujatia
- oficiálny list od domácej organizácie (z Ukrajiny) so žiadosťou o udelenie víza pre svojho zamestnanca/člena

Služobná cesta
- originál pozvania od partnera zo Slovenska
Pre viacnásobný vstup:
- oficiálny list od zamestnávateľa
- úradne overená kópia výpisu z obchodného registra slovenskej firmy, OR nie starší ako 90 dní
- úradne overená kópia licencie ukrajinskej firmy
- oficiálne pozvanie pozývateľa
- platná zmluva o spolupráci
- potvrdenie o finančnom zabezpečení pobytu v SR

Vodiči medzinárodného transportu
- oficiálny list od zamestnávateľa
- úradne overená kópia licencie ukrajinskej firmy
- pracovná knižka vodiča (originál a fotokópia)
- vodičský preukaz
Ak sa jedná o prepravu medzi slovenským a ukrajinským partnerom:
- oficiálne pozvanie pozývateľa
- úradne overená kópia výpisu z obchodného registra slovenskej firmy, OR nie starší ako 90 dní
- platná zmluva o spolupráci
- potvrdenie o finančnom zabezpečení pobytu v SR

Pozn.: Každá dopravná spoločnosť je povinná poskytnúť konzulárnemu oddeleniu zoznam svojich vodičov,
ktorý budú prevážať tovar na Slovensko

Finančné zabezpečenie pobytu
- potvrdenie o príjmoch (od zamestnávateľa), za obdobie 6 - 12 mesiacov
- a/alebo výpis z účtu, hotovosť, cestovné šeky a pod.

Potvrdenie zabezpečenia cesty
- cestovné lístky (tam i späť) s konkrétnym dátumom
- ak je cesta plánovaná súkromným vozidlom - vodičský preukaz a technické osvedčenie
- poistenie (zelená karta)

Zdravotné poistenie
- poistka na plánované obdobie platnosti víza, na minimálnu sumu 30 000 Euro
  (nepredkladajú rodinní príslušníci občanov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru)

Neplnoleté deti (podľa cieľa cesty)
- deti cestujúce bez sprievodu rodičov v sprievode tretej osoby predkladajú notársky overený súhlas oboch rodičov
- vízový dotazník podpisuje jeden z rodičov
- kópia cestovného dokladu
- kópia rodného listu
- kópia cestovného pasu/občianskeho preukazu rodičov

Ďalšie upozornenie
Konzulárne oddelenie si vyhradzuje právo požiadať o predloženie ďalších doplňujúcich dokladov. Takisto si vyhradzuje právo na osobný pohovor so žiadateľom.
V zmysle zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov je doba spracovania dokumentov do 30 dní od dátumu podania žiadosti. Konzulárne oddelenie v Kyjeve spracúva žiadosť 5 pracovných dní od dátumu podania žiadosti, v prípade tranzitných víz sú to 3 dni. Skoršie spracovanie víz je možné len v krajne výnimočných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne.
Doba pobytu na území Slovenskej republiky, resp. súčet dní pobytu nemôže presiahnúť 90 dní v časovom období 180 dní.
Minimálna výška finančných prostriedkov na zabezpečenie pobytu na území Slôovenskej republiky je 56,- Euro na jeden deň pre jednu osobu.
Žiadateľ na udelenie víza nemá právny nárok.


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené.
Spracovanie a dizajn


Українска мова