Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine :: Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
   Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


ZÁKON O SLOVÁKOCH ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O VYDANIE OSVEDČENIA

     

Novým zákonom Slovenskej republiky č. 474/2005, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2006 sa upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach podpory Slovákov žijúcich v zahraničí (termín „zahraničný Slovák ” sa zmenil na „Slovák žijúci v zahraničí”). Slovákom žijúcim v zahraničí sa rozumie osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pričom

a)     má štátne občianstvo Slovenskej republiky;
b)     nemá štátne občianstvo Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, má slovenskú 
        národnosť, alebo ju má /mal/ jeho predok v priamom rade, ktorým je rodič, starý rodič, alebo prastarý rodič;

 - stiahnite si

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia

 a)    Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
        Radlinského 13, 
        811 07 Bratislava – Staré mesto

b)     Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve
        Adresa: ul. Čapajeva 4, Kyjev, 01 901,
        Telefón: 8-044/2340606

c)     Generálny konzulát Slovenskej republiky  v Užhorode
        Adresa: ul. Lokoti 4, Užhorod, 89 400
        Telefón: 8-0312/613666

Žiadateľ o vydanie osvedčenia podáva žiadosť na uvedených miestach osobne. (Na konzulárnych oddeleniach v Kyjeve a v Užhorode je potrebné termín podania žiadosti dohodnúť vopred telefonicky).

 

K žiadosti o vydanie osvedčenia je potrebné pripojiť

а)     rodný list žiadateľa;

b)     fotokópiu cestovného pasu;

c)     úradný doklad, ktorým žiadateľ preukazuje slovenskú národnosť, prípadne jeho úradne overená fotokópia,
        týkajúca sa žiadateľa, prípadne jeho priamych predkov (tento údaj môže byť uvedený na akomkoľvek
        úradnom doklade vydanom v predchádzajúcich obdobiach- rodný list, krstný list, sobášny list, osvedčenie
       o štátnom občianstve, doklad o pobyte na území SR, doklad o zamestnaní, školské vysvedčenie a pod.,
       alebo iný úradný doklad, na ktorom je tento údaj uvedený
);

d)    na preukázanie národného povedomia je potrebné predložiť doklad, prípadne vyhlásenie žiadateľa 
       preukázateľných výsledkoch jeho
verejnej činnosti, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, tradície 
       slovenské kultúrne dedičstvo, môže to byť aj písomné svedectvo krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste
       pobytu žiadateľa, prípadne písomné
svedectvo aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt
       v tom istom štáte, národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, ktoré sa potvrdí na
       žiadosti pri jej osobnom podaní,

e)   doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa a to:
           - výpis z registra trestov Slovenskej republiky, nie starší ako 6 mesiacov (v zahraničí si žiadateľ
              môže podať žiadosť prostredníctvom ZÚ SR a zaplatením príslušného konzulárneho poplatku);
           -  obdobný doklad, výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom v štáte, ktorého je žiadateľ
              občanom;

f)     dve farebné fotografie formátu  3,5 x 4,5 cm,;

i)      ak chce žiadateľ uviesť v osvedčení aj svoje deti (do 18 rokov veku), k žiadosti o vydanie osvedčenia pripojí
        aj fotokópie ich rodných listov (priloženie kópii rodných listov detí s  úradným prekladom je dobrovoľným
        rozhodnutím žiadateľa)

UPOZORNENIE:
Všetky cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka!

Správny poplatok za vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí je 9,5,-Euro.

Preukaz zahraničného Slováka podľa starého zákona sa do 1.08.2007 považuje za osvedčenie vydané podľa nového zákona!


Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené.
Spracovanie a dizajn


Українска мова