Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine :: Elektronické vypĺňanie žiadostí o vízum a možnosť rezervácie termínov na podan
   Elektronické vypĺňanie žiadostí o vízum a možnosť rezervácie termínov na podan

menu
Aktuality
Slovensko
Veľvyslanectvo
Konzulárne oddelenie
  • Konzulárne a vízové informácie pre občanov Ukrajiny
  • Konzulárne a vízové informácie pre občanov Slovenska
    • Ochrana osobných údajov
    • Legalizácia dokladov
    • Elektronické vypĺňanie žiadostí o vízum a možnosť rezervácie termínov na podan
  • Zastupiteľské úrady Ukrajiny na Slovensku
  • Zastupiteľské úrady Slovenska v zahraničí
Slovensko a Ukrajina
Kontakty
Dokumenty
Linky
Mapa stránky

HL'ADAJ


Konzulárne oddelenie v Kyjeve oznamuje žiadateľom o víza, že od 24.apríla 2012 existuje možnosť vyplnenia žiadosti o vízum aj v elektronickej forme na stránke

Táto možnosť znamená, že žiadateľ vyplní (latinskými písmenami!!) elektronickú žiadosť o vízum t.j. zadá elektronicky prostredníctvom internetovej aplikácie údaje podľa žiadosti o vízum (osobné údaje, údaje o plánovanej ceste atď.) Po potvrdení žiadosti systém vygeneruje vyplnené tlačivo žiadosti o vízum (formát pdf) s prideleným kódom žiadosti. Žiadateľ si tlačivo vytlačí a s podpísaným tlačivom sa dostaví na Konzulárne oddelenie za účelom osobného podania žiadosti o vízum. Povinnosť žiadateľa predložiť k žiadosti všetky podporné doklady týmto nie je dotknutá. Žiadateľ podáva na Konzulárnom oddelení kompletnú žiadosť s fotografiou a všetkými podpornými dokladmi podľa doterajšej praxe!!!

Konzulárne oddelenie v Kyjeve zároveň upozorňuje všetky akreditované CK, že od 10.5.2012 sú povinné podávať žiadosti o vízum, ktoré budú vyplnené elektronicky!! Ručne vyplnené žiadosti KO Kyjev po 10.5.2012 nebude prijímať. KO Kyjev taktiež informuje že všetky skupinovo podávané žiadosti (športové, kultúrne, firemné, atď.) majú, v prípade prístupu na internet, povinnosť podávať elektronicky vyplnené žiadosti o víza.

V prípade, ak sa pri vyplnení žiadosti o vízum v elektronickej forme vyskytnú problémy, dajte si pozor na nasledovné momenty:

o       elektronické vyplnenie žiadosti je možne iba za podmienky použitia internetového prehliadača Internet Explorer; 

o       pri vypĺňaní položky o mieste narodenia treba uviesť konkrétne mesto alebo dedinu, ale nie oblasť či okres;

o       položky «Pozývateľ» a «Pozývajúca spoločnosť» nesmú byť vyplnene súčasne! Položka «Pozývateľ» musí byť vyplnená v tom prípade, ak pozvanie bolo vystavene fyzickou osobou. V prípade, ak Vás pozýva právnická osoba (týka sa to aj cestovných kancelári), musí byť vyplnená iba položka «Pozývajúca spoločnosť». Vyplnenie obidvoch položiek náraz nie je možne!

o        pri vypĺňaní detskej žiadosti sa musí uviesť zákonný zástupca dieťaťa (jedného z rodičov) v položke «Zákonný zástupca».     

Možnosť podávať ručne vypísanú žiadosť o vízum ostáva zachovaná!!

Konzulárne oddelenie v Kyjeve zároveň všetkým individuálnym žiadateľom o víza oznamuje, že od 24.apríla 2012 má každý žiadateľ po vyplnení elektronickej žiadosti o vízum, možnosť rezervovať si termín pre podanie žiadosti o vízum na Konzulárnom oddelení. Postup pri rezervácii termínu na podanie žiadosti  o vízum je vyznačený na stránke , po vyplnení elektronickej žiadosti o vízum. Maximálny počet rezervácií, vzhľadom na personálne kapacity a technické možnosti, za jeden deň je 20.

Možnosť rezervácie termínu podania žiadosti o víza sa netýka turistických skupín (t.j. žiadostí podávaných akreditovanými CK), športových, kultúrnych a iných skupín žiadateľov o víza, ktoré majú povinnosť oznamovať Konzulárnemu oddeleniu v Kyjeve dátum podania žiadosti o vízum vopred telefonicky (číslo +380 44 2346007 a 2346008), faxom (+380 44 2346032) alebo elektronicky (, ) !!!

Konzulárne oddelenie zároveň upozorňuje všetkých záujemcov o rezerváciu termínu na podanie žiadosti o vízum, že samotná rezervácia nie je, z technických a personálnych dôvodov, zárukou prijatia žiadosti v presne stanovenom termíne vybratom žiadateľom.

Dodržiavanie presnosti termínu rezervácie sa bude odvíjať od aktuálnej situácie na Konzulárnom oddelení v deň podania žiadosti o vízum.

 

Verzia pre tlač |  Na začiatok stránky

Copyright © 2005 Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine
Všetky práva vyhradené.
Spracovanie a dizajn


Українска мова